Kullanıcı Sozlesmesi / Gizlilik Politikasi / KVKK

Kullanıcı Sözleşmesi

 

GİRİŞ:

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) Tarabya Mahallesi, Akıncılar Sokak, Merve Apartmanı, 4/2, Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’ne 48460 / 5 sicil numarası ile      kayıtlı bulunan Ares Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (“ARES”) ile ARES’e ait mobil uygulama ve/veya teknoloji platformuna (bundan böyle toplu olarak “UYGULAMA” olarak anılacaktır) UYGULAMA’yı indirerek, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurarak üye olan kullanıcı (“KULLANICI”) arasında yapılmıştır.

UYGULAMA, herhangi bir fotoğraf, çizim, şablon, illüstrasyon, 3D varlık, video, ses kaydı, görsel veya farklı bir grafik tasarımını (bağlantılı anahtar kelimeler, tanımlar, tanıtım yazıları, başlıklar da dahil olmak üzere) (“İÇERİK” veya “İÇERİKLER”) KULLANICI tarafından yüklenmesini, bu İÇERİKLER’i KULLANICI’nın haber içeriği yayınlayan çeşitli kişilere sunmasını ve bu kişilere İÇERİKLER’in telif hakkını UYGULAMA’yı kullanan çeşitli mecralarda çeşitli haber içerikleri yayınlayan kuruluşlara (“HABER KURULUŞLARI”) satmasını sağlar.

SÜRE:

KULLANICI üyelik işlemlerini tamamladığı andan itibaren bu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılır ve SÖZLEŞME geçerliliğini kazanır ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

KAPSAM:

ARES, bu UYGULAMA’da sunulan İÇERİKLERİN üreticisi, telif hakkı sahibi veya satıcısı değildir. ARES KULLANICILAR tarafından sağlanan ve satışa sunulan İÇERİKLERİN doğruluğu ile ilgili zaman zaman yorumlar yayınlayabilir.  Ancak ARES, bu İÇERİKLERİN doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu İÇERİKLERİN yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

UYGULAMA VE ARES HİZMETLERİ:

UYGULAMA iki bölümden oluşur: Mobil Uygulama ve Web Sitesi

Mobil Uygulama:

Mobil Uygulama KULLANICI tarafından İÇERİKLER üreterek ve/veya mobil telefonunda bulunan içerikler içinden seçerek UYGULAMAYA yüklemeye yarar.  

Üyelik:
KULLANICI Mobil Uygulama üzerinden UYGULAMAYA kayıt için gerekli olan bilgileri (e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyadı, şifre de dâhil olmak üzere), Kullanım Şartları’na uygun olarak doğru ve eksiksiz bir şekilde girmek suretiyle bir hesap açarak kayıtlı üye olur.

Mobil Uygulama kullanarak İÇERİK Yükleme:

KULLANICI Mobil Uygulamayı kullanarak İÇERİK üretebilir veya mobil cihazına yüklü içerikler arasından İÇERİK seçebilir.  KULLANICI bu İÇERİKLER ile ilgili bilgileri Kullanım Şartları’na göre girer.  KULLANICI bu bilgiler ile birlikte bir de telif hakkı devir bedeli bildirir.

İÇERİK Telif Hakkının HABER KURULUŞLARI’na Devri:

Bir HABER KURULUŞU Web Sitesi üzerinden KULLANICI’nın İÇERİK yüklerken bildirdiği telif hakkı bedelini almaya talip olabilir, karşı teklif verebilir.  KULLANICI Mobil Uygulama üzerinden söz konusu İÇERİKLER için verilmiş teklifi kabul edebilir, karşı teklif verebilir.  Taraflar söz konusu işlem ilgili fiyatta anlaşırlar ise KULLANICI’nın kabul etmesi ile İÇERİK telif hakkı HABER KURULUŞ’una devir olmuş olur.

KULLANICI söz konusu işlemi gerçekleştirdiği andan itibaren HABER KURULUŞU’nun telif hakkını devir almasını kabul etmiş sayılır.

KULLANICI söz konusu devir ile ilgili telif hakkını bir HABER KURULUŞU’na münhasıran verebilir veya telif hakkını birden çok HABER KURULUŞU’na lisanslayabilir.  KULLANICI HABER KURULUŞU’na telif hakkını hangi şekilde sunacağını UYGULAMA üzerinden seçer.

 

Web Sitesi:

Web Sitesi kulllanımı sadece HABER KURULUŞ’larına açıktır.  KULLANICI yüklediği İÇERİKLER ile ilgili iletişimi ve durumu Mobil Uygulama üzerinden takip eder.

 

KULLANIM ŞARTLARI:

KULLANICI yüklediği İÇERİKLERİN aşağıdaki konular ile ilgili olmadığını ve olmayacağını kabul ve beyan eder:

Herhangi bir siyasi görüş bildirisi ve/veyayorumu

Herhangi bir dini görüş bildirisi ve/veya yorumu

Herhangi bir kanuna aykırı davranış veya içerik 

KULLANICI yüklediği İÇERİKLER’in ve UYGULAMA içerisinde bildirdiği İÇERİKLER ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

KULLANICI yüklediği İÇERİKLER’in orijinal olduğunu ve herhangi bir şekilde bir yazılım aracılığı ile veya başka bir şekilde değişikliğe uğramadığını kabul ve beyan eder.

Fikri Sinai ve Mülkiyet Hakları:

Kullanıcı, İÇERİKLER’e ve/veya İÇERİKLER ile doğrudan, dolaylı ve/veya bağlantılı olan, her türlü ticaret unvanı, işletme adı, buluş, fikir, eser, telif, marka, patent, faydalı model, tasarım, yazılım (program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü dâhil) da dâhil olmak üzere her türlü unsura ilişkin 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (bundan sonra kısaca “FSEK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuattan kaynaklanan işleme hakkı (FSEK m. 21), çoğaltma hakkı (FSEK m. 22), yayma hakkı (FSEK m. 23), temsil hakkı (FSEK m. 24) ve işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlar aracılığıyla kamuya iletim hakkı (FSEK m. 25), eseri kamuya arz hakkı (FSEK m. 14), eser sahibi olarak tanıtılma (adın belirtilmesi) hakkı (FSEK m. 15), eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı (FSEK m. 16), eserin aslına ulaşma hakkı (FSEK m. 17), sergileme hakkı (FSEK m. 17) ve eseri tahrip etmeyi önleme hakkını (FSEK m. 17) ve Sözleşme’nin yürürlük tarihinden sonra FSEK ve ilgili mevzuatta yapılacak değişiklik ile eklenen diğer mali ve manevi haklar da dâhil olmak üzere FSEK ve ilgili mevzuattan kaynaklanan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu ve bu anlamda İÇERİKLER’in “eser sahibi” veya “hak sahibi” olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ARES KULLANICI’nın yüklediği İÇERİKLER ile ilgili HABER KURULUŞU’na yorum bildirme, İÇERİKLER’i HABER KURULUŞ’larına sunumdan kaldırma haklarını saklı tutar.  

ARES kullanım şartlarına uymayan KULLANICI’ların üyelikleriini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

ÜCRETLER:

ARES İÇERİK’lerin yayınlanması veya telif hakkı devir veya lisanlanması için KULLANICI’dan herhangi bir ücret talep etmez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. 

ARES, KULLANICI’nın işbu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi ve KULLANICI’nın üyeliğini derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, KULLANICI ARES’in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul eder.

GENEL:

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

ARES’in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

KULLANICI’ya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde KULLANICI’nın belirttiği e-posta adresinize veya fiziksel adresine yapılacaktır. KULLANICI’nın herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, mevcut e-posta adresi veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

ARES, KULLANICI’lara ilişkin bilgileri, sadece Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

ARES işbu sözleşmeyi, e-mail UYGULAMA aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.mojohub.net adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

ARES’in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ares Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 

 

 

 1. Giriş.................................................................................................................................3

2. Politikanın Amaç ve Kapsamı..............................................................................................3

3. Tanımlar...........................................................................................................................3

4. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler..........................................................................4

5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları. ........................................................................................4

6. Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılma Şartları……………………...................................................4

7. Toplanan Kişisel Verileriniz.................................................................................................5

8. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız................................................................................. 5

9. Kişisel Verilerinizin Aktarılması............................................................................................5

10. Kişisel Verilerinizin Saklanması..........................................................................................5

11. Sahip Olduğunuz Haklarınız Ve Bu Hakların Kullanılması......................................................6

12. Verilerinizin Güvenliği İçin Aldığımız Tedbirler.....................................................................6

13. Kapalı Devre Kamera Sistemi Kullanımı……………………………………………………………………………8

14. Güncelleme ve Değişiklikler...............................................................................................8

 

 

 

 

 

 

 

Ares Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 

Giriş

Ares Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (ARES ya da Şirket) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak 07.10.2016 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na (KVKK) tam uyumun sağlanması için gerekli olan hassasiyeti en üst düzeyde göstermektedir. Bu kapsamda üye ve potansiyel üyelerinin kişisel verilerinin de hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını önemsemekte ve öncelikleri arasına almaktadır.  İşbu sebeple ARES, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerine ilişkin olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirmek adına “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikasını (Politika) hazırlamıştır. 

 

Politikanın Amaç ve Kapsamı

İşbu Politika, ARES tarafından kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak üye ve potansiyel üyelerine açıklamalarda bulunmak amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda kişisel verileri ARES tarafından işlenen üye ve potansiyel üyelerimizin hangi kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiği, bu verileri hangi amaçlarla kimlere aktarabileceği, kişisel verilerinin korunmasına yönelik hangi idari ve teknik tedbirlerin alındığı, kişisel verileri üzerinde sahip olduğu hakların neler olduğu ve bu haklara yönelik taleplerine ilişkin başvuru yöntemleri ve diğer hususlarda bilgilendirmektir. Bu şekilde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve üye ve potansiyel üyelerimizin kişisel verilerine dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

 

Tanımlar 

İşbu Politikada yer alan tanımlar aşağıdaki gibidir: 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (işbu Politika kapsamında Üye ve Potansiyel Üyelerimizi)
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü̈ bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, (İşbu Politika kapsamında ARES’i)

ifade eder.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

KVKK’nun 4. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi için uyulması gereken genel ilkeler düzenlenmektedir. ARES, kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında öncelikli olarak aşağıda açıklanan işbu genel ilkelere uygun şekilde hareket etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: ARES her türlü kişisel veri işleme sürecinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma: ARES, üye ve potansiyel üyelerinin kişisel verilerinin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirleri almakta, güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerinin veri tabanlarına doğru şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır. 
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: ARES, kişisel veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve sözkonusu amaçlara ilişkin olarak üye ve potansiyel üyelerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: ARES tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada üye ve potansiyel üyelerine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirketimiz kişisel verilerinizi yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza etmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, silinmekte, yok edilmekte ve anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

KVKK’nın 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmektedir. KVKK işbu maddelerde yazılı hallerde ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi kişisel verilerin işlenebilmesini öngörmüş ve bu işlemenin de hukuka uygun olmasına imkan tanımıştır. 

KVKK m.5/2 hükmünde düzenlenen açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği haller aşağıda olup, ARES, öngörülen işbu durumların haricinde açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.

KVKK m. 5/2’ye göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılma Şartları

KVKK’nın 8. maddesi kişisel verilerin yurt içindeki 3. kişilere aktarılması hususlarını düzenlemektedir. 

KVKK’nın 8. maddesine göre kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın KVKK m.5/2 hükümlerinde yer alan şartlardan birinin varlığı halinde yurt içindeki 3. kişilere aktarılabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

Toplanan Kişisel Verileriniz

İş süreçlerine göre alınan kişisel verileriniz değişmekle birlikte ARES tarafından, MOJO Uygulaması üzerinden toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki şekilde sıralanabilecektir. İşbu kişisel veri tipleri tüm verilerinizi kapsamamakta olup, ARES tarafından sayılan verilere benzer tipte kişisel veriler de işlenebilmektedir. 

Kimlik Bilgisi (İsim-Soyisim,TC kimlik numarası) 

İletişim Bilgisi (E-mail adresi, cep telefonu numarası, adres)

Görsel Veri (Fotoğraf, kamera kayıtları)

Lokasyon Bilgisi (Bulunulan yerin konum bilgisi)

Banka hesabı bilgileri (iban no, banka ismi, hesap no, hesap ismi bilgisi vb.)

İşlem güvenliği bilgisi (şifre)

Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri (Şikayetler, talepler vb)

 

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız 

Elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları dahilinde aşağıda sayılan amaçlar ile işlenmektedir.

ARES Uygulamasına kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi

Uygulama üzerinden yüklenecek fotoğraf ve video içeriklerinin çekildikleri lokasyon ve metadata bilgisi

ARES hizmet süreçlerinin yürütülmesi 

Talep/şikayetlerin takibi 

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi  

Memnuniyete yönelik aktivitelerin yürütülmesi 

Reklam, pazarlama, anket ve analiz çalışmalarının yapılması/yürütülmesi 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

ARES kişisel verilerinizin 3. kişilerle paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla KVKK’da düzenlenen şartlara uymakta, kişisel verilerinizi KVKK’da öngörülen şartlar haricinde açık rızanız temin edilmeksizin 3. kişilerle paylaşmamaktadır. Bu çerçevede ARES tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, Mal, hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve haber kuruluşlarına KVKK’nın 8 maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde, aktarılabilecektir. 

 

 Kişisel Verilerinizin Saklanması 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin saklama sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve işleme faaliyetine konu olan kişisel verilerinizin işleme amaçlarını gözönünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile ilgili zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, kişisel verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte ve anonim hale getirilmektedir. Kişisel verileriniz kural olarak; Ticari defter ve kayıtlara dayanak teşkil eden faturaların düzenlenmesine esas bilgileriniz 10 yıl süre ile diğer bilgileriniz işlendikleri amacın sona ermesinden itibaren 10 yıl süre kadar saklanır. Saklama süresinin bitimini takiben 90 gün içinde  imha edilir.

 

 

Sahip Olduğunuz Haklarınız Ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK’nun 11. maddesine göre ilgili kişi olarak;

a) Kişisel verinizin ARES tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK m.7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) d) ve e) bentlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Taleplerinize ilişkin başvurularınızı, kimliğinizin belirlenmesini sağlayacak belgeler ile birlikte;

Islak imzalı kopyasını elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Tarabya Mahallesi, Akıncılar Sokak, Merve Apartmanı, 4/2, Sarıyer/ İstanbul adresine iletmeniz ya da 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak info@mojohub.net adresine göndermeniz ya da ARES Uygulamasında kayıtlı elektronik posta (e-posta) adresinizden info@mojohub.net adresine bir e-posta ile göndermeniz ya da, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile iletmeniz durumunda talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı başvurularda, ARES’a evrakın tebliğ edildiği tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun ARES’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. 

 

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuru formu ile birlikte sizler tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin siz olup olmadığını tespit etmek adına sizlerden bilgi ve belge talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, size başvurunuz ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

ARES, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ARES tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Verilerinizin Güvenliği İçin Aldığımız Tedbirler

ARES tarafından alınan teknik ve idari tedbirler aşağıdadır. 


12.1. Alınan Teknı̇k Tedbı̇rler: 

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulaması sürekli takip edilmektedir.

İnternet gibi ortamlardan gelen saldırılara karşı ağ geçidi kullanılmaktadır.

Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunması için güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

Kullanılmayan yazılımlar ve servisler silinmektedir.

Yama yönetimi ve yazılım güncellemeleri yapılmaktadır.

Çalışanlara yapmakta oldukları iş ve görevleri ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmaktadır. 

Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır. 

Kişisel veri içeren sistemlere kullanıcı adı ve güçlü şifre kullanılmak suretiyle erişim sağlanmaktadır.

Kişisel veri içeren sistemlere erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturulmuştur. 

Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 

Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır. 

Kişisel veri içeren sistemlere erişim politika ve prosedürü oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. 

Şifre girişi deneme sayısı kısıtlanmıştır.

Düzenli aralıklarla şifre ve parolaların değiştirilmesi sağlanmaktadır. 

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta, yönetici hesabı ve admin yetkisi sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılması için açılmakta ve bunların takibi yapılmaktadır.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların zaman kaybetmeksizin giriş yetkileri kaldırılmakta ya da hesapları silinmekte, kendilerine tahsis edilen envanter iade alınmaktadır.

Güncel antivirüs, antispam gibi ürünler kullanılmakta ve güncel tutulmaktadır. 

Farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulamalardan kişisel veri temin edilecekse, bağlantılar SSL ya da daha güvenli bir yol ile gerçekleştirilmektedir. 

Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığı kontrol edilmektedir.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Sızma testi uygulanmaktadır.

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Tüm kullanıcıların veriler üzerinde gerçekleştirdikleri tüm hareketlerinin log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde güvenli olarak tutulmaktadır.

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. 

Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zaafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulmuştur.   

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alınmakta, yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (elektrik kaçağı, yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Şifreleme yapılmaktadır. 

Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. 

Gerek yeni bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı, gerekse mevcut sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi bakımı kapsamında güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlardan aktarılan özel nitelikli kişisel veriler kriptografik yöntemlerle şifrelenerek ve kriptografik anaktarlar faklı ortamlarda tutulmak suretiyle aktarılmaktadır.

12.2. Alınan İdarı̇ Tedbı̇rler: 

İşlenen kişisel veriler kapsamında mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 

Çalışanlar için kişisel veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışanların kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenmiştir.

Çalışanlar ile gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. 

Çalışanlar için güvenlik politika, Ana Esaslar ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek bir disiplin süreci mevcuttur.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin Ana Esaslar, politika ve prosedürler belirlenmiştir. 

Bilgi güvenliği, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 

İşleme amacı bakımından anılan kişisel verilere ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmekte, kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 

İhtiyaç duyulmayan kişisel veriler, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak imha edilmektedir. 

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini gidermektedir.

Verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirmek üzere çalışanlar tarafında gerekli önlemler alınmaktadır.

 

Güncelleme ve Değişiklikler

Şirketimiz kişisel verilerin korunması hakkındaki uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla işbu Politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde siz üye ve potansiyel üyelerimiz bilgilendirilecektir. 

©2019 by MOJOHUB